گاز زدن سرمربی دریافت اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گاز زدن: سرمربی دریافت اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی آیا گروه های فرقان ومنافقین تحت تاثیر او بودند؟ ، اگرشریعتی زنده بود اصولگرا می شد یا اصلاح طلب؟

روزنامه وقایع اتفاقیه 2 پرسش را در باره دکترعلی شریعتی از فرزندش احسان شریعتی پرسیده و پاسخ آن را منتشر کرده است.

آیا گروه های فرقان ومنافقین تحت تاثیر او بودند؟ ، اگرشریعتی زنده بود اصولگرا می شد یا اصلاح طلب؟

اگرشریعتی زنده بود اصولگرا می شد یا اصلاح طلب؟/ آیا گروه های فرقان ومنافقین تحت تاثیر او بودند؟

عبارات مهم : انقلاب

روزنامه وقایع اتفاقیه 2 پرسش را در باره دکترعلی شریعتی از فرزندش احسان شریعتی پرسیده و پاسخ آن را منتشر کرده است.

آیا گروه های فرقان ومنافقین تحت تاثیر او بودند؟ ، اگرشریعتی زنده بود اصولگرا می شد یا اصلاح طلب؟

متن این 2سوال و پاسخهای آن را می خوانید:

اگر دکتر شريعتي در قيد حيات بودند، در شرايط کنوني، بيشتر اصلاح طلب بودند يا اصول گرا و يا يک جريان فکري سومي را ايجاد مي کردند؟

روزنامه وقایع اتفاقیه 2 پرسش را در باره دکترعلی شریعتی از فرزندش احسان شریعتی پرسیده و پاسخ آن را منتشر کرده است.

واقعيت اين است که اگر دکتر شريعتي در قيد حيات بود، در «جرياني سوم» قرار مي گرفت؛ و اين جريان «عدالت و آزادي» را به عنوان دو معيارهاي متوازن و متناسب حفظ مي کرد. در شرايط کنوني، در جريان موسوم به «اصول گرا» مسئله نبود يا کمبود علاقه به آزادي ها و حقوق بشري و شهروندي است و همچنين نوعي دگماتيسم و جزميت در پرسشها ديني و فرهنگي که مورد قبول شريعتي نمي توانست باشد.

از اين رو، بر سر مسئله آزادي ها و حقوق شهروندي با اصلاح طلبان همسو هستيم ولی در زمينه عدالت اجتماعي و اقتصادي با خط و تفکر حاکم بر دولت بعد از جنگ اختلاف نظر داريم زيرا در بخش پراگماتيست دولتي جريان اصلاح طلب، نوعي تفکر نئوليبرال از نظر اقتصادي حاکم است ولي در تضاد بين اين دو جريان چون يکي غالب و ديگري مغلوب هست، با جناح اصلاح طلب در برابر جناح محافظه کار همسو هستيم. درست است که در برخي انتخابات ها اصلاح طلبان موفق به کسب آرای اکثريت شده است اند ولی ابزارهاي قدرت همچنان در دست «اصول گرايان» مانده هست.

برخي از منتقدان شريعتي معتقدند آبشخور تفکرات گروهک فرقان در آموزه هاي شريعتي بوده؛ به عقيده شما آيا قرابت فکري ميان اين جريان با منظومه فکري شريعتي وجود داشته است؟

آیا گروه های فرقان ومنافقین تحت تاثیر او بودند؟ ، اگرشریعتی زنده بود اصولگرا می شد یا اصلاح طلب؟

اين ادعا هيچ ريشه و پايه اي ندارد. رهبري و برخي اعضاي گروهک فرقان، طلبه بودند؛ بنابراين در همان ليست مراجع مورد قبولشان هم ذکر مي کنند و به ترتيب: شهيد اول و شهيد ثاني، يعني از شهداي حوزوي و روحاني نام مي برند، و بعد از حنيف نژاد و شريف واقفي نام مي برند از مجاهدين خلق و در مبارزه مسلحانه سعي مي کنند آن مشي را تبليغ کنند و در آخر هم شريعتي را شهيد پنجم مي نامند و از او بعد از شهادت وي، جملاتي در نقد روحانيت نقل مي کرده اند و از همين رو، برداشتي صورت گرفته که اينها گويي طرفدار شريعتي بوده اند.

درحالي که خط مشي دکتر شريعتي آگاهي بخشي و پيام آوري بود و در وقت حياتش با خط مشي مبارزه مسلحانه چريکي مرزبندي داشت و بحث خون و پيام را مطرح مي کرد و مي گفت خون تنها مايه اي است براي انتقال پيام و کار خود را روشنگري زينب گونه و آگاهي بخش مي دانست و نه مبارزه مسلحانه.

روزنامه وقایع اتفاقیه 2 پرسش را در باره دکترعلی شریعتی از فرزندش احسان شریعتی پرسیده و پاسخ آن را منتشر کرده است.

با اين همه، با تمام مبارزاني که هدفي پاک و خير داشتند همدلي داشت ولی متد و استراتژي آنها گاهی درست نبود. استراتژي شريعتي حرکت فرهنگي و آگاهي بخش است و نه حرکات قهرآميز مسلحانه؛ مگر در مشي رهايي بخشي انقلاب هاي مردمي.

شريعتي انقلاب هايي نظير انقلاب الجزاير و فلسطين و اينکه ملتي به پا مي خيزد و مقاومت مسلحانه مي کند در برابر اشغال به عنوان نمونه فرانسوي ها در برابر آلمان ها و الجزايري ها در برابر فرانسوي ها و فلسطيني ها در برابر اسرائيلي ها را تأييد مي کرد ولی خط مشي هاي چريکي يا ترورهاي فردي و اقداماتي از اين دست را که در دهه 50 هم در ايران به کار مي رفت قبول نداشت؛ بلکه طرفدار نوعي مشي آگاهي بخش در راه رهايي بود و البته جنبش ها و انقلاب هايي که در آنها مردم به پا مي خاستند.

آیا گروه های فرقان ومنافقین تحت تاثیر او بودند؟ ، اگرشریعتی زنده بود اصولگرا می شد یا اصلاح طلب؟

به طور کلي تاکتيک شريعتي، قهرآميز به معناي مسلحانه نبود. فرقان در قسمت فکري، رگه هاي متفاوت فکري داشت از روحانيت و سنت حوزوي گرفته تا مجاهدين خلق؛ آنها تفاسير خاص خود را داشتند که به نام «تفاسير مسجد حجر» منتشر مي شد و هيچ کدام هم رفرنسي به شريعتي نداشت.

پس از شهادت دکتر شريعتي و اطلاعيه اي که مرحومان مطهري و بازرگان، مبني بر اصلاح کتاب هاي دکتر منتشر ساختند، اطلاعيه اي به نام «فرقان»- شماره یک درآمد که ديگر از نوع تفاسير مسجد حجر نبود بلکه گروهي شده است بود و در اينجا چند جمله اي هم از دکتر شريعتي نقل شده است بود در نقد روحانيت با مضاميني چون «اسلام منهاي آخوند» و… از اين رو، برخي اين جريان را به تفکر شريعتي منتسب کردند ولی به واقع هيچ ربطي چه در انديشه، چه در استراتژي و چه در تشکيلات ميان شريعتي و اين گروه وجود نداشت!

واژه های کلیدی: انقلاب | اصلاح طلب | اصلاح طلبان | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs